ردیف
عنوان مقاله
مؤلف
مترجم
منبع
 1
بی‌دلیلی باور
نوومن ملکوم
احمدرضا جلیلی
نقد و نظر زمستان 1379 و بهار 1380 شماره 25 و 26
2
آیا اعتقاد دینی معقول است؟
ویلیام پی. آلستون
نرگس جوان‌دل
نقد و نظر زمستان 1379 و بهار 1380 شماره 25 و 26
3
 مبانی باور
 گوردن کافمن
 سید امیر اکرمی
نقد و نظر زمستان 1379 و بهار 1380 شماره 25 و 26
4
  گناه ایمان گرایی ویتگنشتاین
محمد لگنهاوسن
سید محمود موسوی
نقد و نظر زمستان 1379 و بهار 1380 شماره 25 و 26
 5
 آمیزه عقل و ایمان در آموزه اسلام 
علیرضا شجاعی زند
نقد و نظر زمستان 1379 و بهار 1380 شماره 25 و 26
 6
معرفت شناسى و باور دینى
لوییس پی. پویمن
 ایرج احمدی
نقد و نظر 1380شماره 27 و 28
 7
 بستر تاریخى دفاع عقلانى از دین 
اکبر قنبرى
نقد و نظر 1374 شماره 2
8
 ادله کرگگور بر ضد استدلال آفاقى در دین
رابرت مرى هیو آدامز
مصطفی ملکیان
نقد و نظر 1374 شماره 3 و 4
 9
 ماهیت عقل و تعارض عقل و وحى
 رضا برنجکار
نقد و نظر 1374 شماره 3 و 4
10
مفهوم عقل دینى
محمدتقی فاضل
نقد و نظر 1374 شماره 3 و 4
 11
  معقولیت اعتقادات دینى
 احمد نراقى
نقد و نظر 1374 شماره 3 و 4
12
  اعتبار خرد و نسبت آن با دین
مهدی رازی
نقد و نظر 1374 شماره 3 و 4
 13
  رابطه میان فلسفه و الهیات در دوران پسامدرن
محمد لگنهاوسن
غلامحسین توکلی
نقد و نظر 1375 شماره 1
14
دفاع‏پذیرى خداباورى
 آنتونی کنی
اعظم پویا
نقد و نظر 1378 شماره 1 و 2
15
نگاه انتقادى معرفت شناسیِ اصلاح شده به الهیات طبیعى
 رضا اکبری
نقد و نظر 1382 شماره 29 و 30
16
  حدیث (أقوامٌ مُتَعَمِّقون) مدح یا مذمت؟
 رضا برنجکار
حدیث نت
17
 فرونگران در حدیث امام سجاد(ع)
 رضا برنجکار
نقد و نظر 1383 شماره 33 و 34
 18
  ژرف نگران در حدیث امام سجاد(ع)
 عسگری سلیمانی امیری
نقد و نظر 1383 شماره 33 و 34
19
 ژرف نگران یا فرونگران در حدیث امام سجاد(ع)
 عسگری سلیمانی امیری
نقد و نظر 1383 شماره 35 و 36
20
  رویکرد جدید آلستون به معرفت شناسی باور
محمدعلی مبینی
بازتاب اندیشه 1387 شماره 96
 21
عقلانیت در فلسفه اسلامى
ماجد فخری
 محمد زارع
نقد و نظر 1385 شماره 41 و 42
22
 اعتدال گرایی در معرفت شناسی معاصرو پیامدهای آن در معرفت شناسی دینی
 محمدعلی مبینی
 نقد و نظر بهار و تابستان 1387 شماره 49 و 50
23
 فخر رازی؛ از عقل گرایی اعتدالی تا ایمان گرایی خردپیشه
 محمد حسن مهدوی نژاد
 نقد و نظر بهار و تابستان 1387 شماره 49 و 50
24
  وظیفه شناسی باور؛ مروری بر دیدگاه ویلیام پی. آلستون
 محمدعلی مبینی
نقد و نظر بهار و تابستان 1387 شماره 49 و 50
25
برهان شرط بندى
حسن یوسفیان
نقد و نظر 1382 شماره 29 و 30
26