دومین همایش بين المللي فلسفه دين معاصر

دومين همايش بين‌المللي فلسفة دين بمنظور فراهم ساختن زمينة گفتگو و پژوهش‌هاي بنيادين از سوي انجمن علمی فلسفة دين ايران در دي ماه سال 1392 در ايران برگزارخواهد شد.

هدف اساسي انجمن علمی فلسفة دين ايران، گسترش علمي مباحثات و تحقيقات در حوزة فلسفة دين ميان اساتيد و پژوهشگران كشورهای مختلف در این زمینه است. حوزة دين، دغدغة اصلي جوامع و انسانها در نگاه به آينده است. با توجه به محوريت دين و معنويت در دنياي آتي، انجام نشست‌ها و تحقيقات فلسفي در دين، مهمترين رويكردِ همگرايي محسوب مي‌شود. فلسفه، فرهنگ، سياست و اجتماع در سدة حاضر تحت تأثير دين بوده و تأملات در حوزة دين، بيشترين و نيرومندترين تأثيرات را بر جوامع، فرهنگها و انسانها خواهد داشت.

انجمن فلسفة دين ايران با هدف پيشبرد تفكرات فلسفي در حوزة دين و تقويت پژوهشهاي علمي، دومين همايش بين‌المللي فلسفة دين را در ايران برگزار كرده و از همة انديشمندان، محققان و دانشجويان جهت شركت در آن، دعوت بعمل مي‌آورد.

برگزارکنندگان:

انجمن علمي فلسفه دين ايران با همكاري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

زمان برگزاري:

23 و 24 دی 1392 – 13 و 14 ژانویه 2014- 11 و 12 ربیع الأول 1435
مكان: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

محورهاي همایش
الهیات تطبیقی
علم و دین / علم دینی
تنوع ادیان
فلسفه دین و حکمت اسلامی

دانلود چکیده مقالات دومین همایش
0
  • مهلت ارسال چكيده مقالات:  20 مهر 1392 تا 20 آبان 1392 تمدید شد.
  • اعلام پذيرش اوليه علمي: حداكثر يك ماه پس از دريافت چكيده مقاله
  • مهلت ارسال اصل مقالات:  25 آذر 1392
  • مهلت ثبت نام:  25 آذر 1392